Verhuurvoorwaarden

Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden.

1‑1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Eeft van der Ende Entertainment, gevestigd te Maasdijk, hierna te noemen Van der Ende.

1‑2     Bijzondere van de voorwaarden van Van der Ende afwijkende voorwaarden zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2  Aanbiedingen.

2‑1     Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage.

2‑2     Mondelinge aanbiedingen door Van der Ende of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

2‑3     Gegevens in drukwerken verstrekt door Van der Ende zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden Van der Ende niet.

Artikel 3  Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Van der Ende binden de laatste niet, voor zover ze door Van der Ende niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel is in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4  Overeenkomst.

4‑1     De overeenkomst met Van der Ende wordt eerst bindend door zijn bevestiging.

4‑2     Elke met Van der Ende aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Van der Ende van voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Wederpartij zal toestaan dat Van der Ende zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

4‑3     Gegevens betreffende het aangebodene zoals tekeningen, afbeeldingen, gegevens in drukwerken  e.d., zijn voor Van der Ende niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de Wederpartij rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 5  Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

5‑1     Van der Ende aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

5‑2     Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Van der Ende onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

5‑3     Algemene voorwaarden worden slechts door Van der Ende aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 6  Intellectuele eigendomsrechten.

6‑1     Op alle door Van der Ende verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van der Ende.

6‑2     De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Van der Ende en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

6‑3     Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Van der Ende om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7  Verplichtingen van Van der Ende.

Van der Ende is verplicht de werkzaamheden naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

Artikel 8  Verplichtingen van de contractpartners.

8‑1     De opdrachtgever zorgt er zonodig voor dat Van der Ende tijdig kan beschikken;

 1. Over de voor de opzet uitvoering van de activiteiten benodigde gegevens, en goedkeuringen c.q. vergunningen;
 2. Over het terrein c.q. de ruimte waar de activiteiten moeten worden uitgevoerd;
 3. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van materialen en apparatuur;
 4. Over deugdelijke aansluitmogelijkheden voor apparatuur, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de activiteiten benodigde energie.

8-2     Indien in verband met Van der Ende zijn werkzaamheden elektrische-, en / of andere aansluitingen nodig zijn en de installatie(s) voor die aansluitingen gebreken vertonen, dan wel niet voldoen aan de terzake van kracht zijnde voorschriften, zal de opdrachtgever daarin alsnog moeten voorzien. Indien deze werkzaamheden aan Van der Ende worden opgedragen, dan zullen de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever aanvullend in rekening worden gebracht.

8‑3     De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de artiest kan beschikken over een goed verlichte en afsluitbare kleedruimte.

Artikel 9  Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Van der Ende één of meerdere onderdelen van de door hem, in het kader van de overeenkomst te verrichten werkzaamheden, door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 10  Annuleren.

10‑1   Indien de opdrachtgever de met Van der Ende gesloten overeenkomst met betrekking tot artiesten, bands dan wel optredens annuleert, is hij gehouden tot betaling van een schadevergoeding van:

10‑2   Indien de opdrachtgever de met Van der Ende andere gesloten overeenkomst annuleert, is hij gehouden tot betaling van een schadevergoeding van:

10‑2   Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Van der Ende zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

10‑3   Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven overeenkomsten te annuleren, tenzij alsdan tussen wederpartij en Van der Ende schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11  Prijzen.

11‑1   Van der Ende is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de prijsbepalende factoren waaronder lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, technische en organisatorische kosten stijgen. Van der Ende is gerechtigd, wanneer de prijsbepalende factoren stijgen ook al geschiedt zulks ingevolge voorzienbare omstandigheden, zonder ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding zijdens opdrachtgever, de opdracht te annuleren.

11-2   Indien door overheidsmaatregelen de loonkosten op het moment van uitvoering meer dan 2% zijn gestegen ten opzichte van het moment van het sluiten van de overeenkomst is Van der Ende gerechtigd deze kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 12  Aanbetaling.

Van der Ende is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25%, dan wel een bankgarantie voor de overeengekomen prijs te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Van der Ende de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 13  Wijziging van de opdracht.

13‑1   Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

13‑2   Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Van der Ende ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 14  Aanwijzingen opdrachtgever/artistieke vrijheid.

14‑1   De artiest verbindt zich t.b.v. het optreden zijn/haar medewerking te verlenen. De artiest is verplicht de werkzaamheden naar beste kunnen uit te voeren en de aanwijzingen van Van der Ende en zijn opdrachtgever op te volgen, voor zover deze binnen de grenzen van zijn/haar mogelijkheden liggen en geen inbreuk maken op (artistieke) prestaties, dit laatste ter beoordeling van de artiest.

14‑2   De opdrachtgever is bekend met de prestaties van de artiest, laatstgenoemde geniet volledige artistieke vrijheid. Indien de opdrachtgever desondanks het optreden voortijdig wenst te beëindigen is hij gehouden de factuur volledig te voldoen. De opdrachtgever heeft geen recht op opschorting en/of verrekening op grond van de wijze van uitvoering van de werkzaamheden door de artiest.

Artikel 15  Verplichtingen artiest.

De artiest zal op het tijdstip waarop de werkzaamheden aanvangen op de afgesproken plaats gereed zijn voor optreden. De uitvoerende draagt er zorg voor tijdens de werkzaamheden de juiste, goed werkende en zo mogelijk eenvoudig aan te sluiten materialen/instrumenten bij zich te hebben.

Artikel 16  Benodigde bescheiden.

De artiest dient in het bezit te zijn van alle bescheiden benodigd voor het optreden, zoals een werk of verblijfsvergunning. Het ontbreken van de benodigde bescheiden komt volledig voor risico van de artiest. De artiest vrijwaart Van der Ende en zijn opdrachtgever van alle aansprakelijkheid.

Artikel 17  Betaling uitkoopsom aan zelfstandige artiest.

Betaling van de overeengekomen uitkoopsom zal door Van der Ende geschieden uiterlijk één maand na ontvangst van de factuur, door overschrijving op het rekeningnummer van de artiest. De factuur dient vergezeld te gaan van één of meer zelfstandigheid- c.q. verklaringen van inhoudingsverplichtingen.

Artikel 18  Betaling honorarium aan niet zelfstandige artiest.

Indien een honorarium is overeengekomen zal de betaling eerst dan kunnen plaatsvinden, nadat van de artiest een ingevuld NAW formulier, alsmede een kopie van een geldig paspoort te ontvangen.

Artikel 19  Reclameren.

19‑1   De opdrachtgever wordt alleen in zijn klachten ontvangen wanneer deze binnen 8 dagen na uitvoering van de overeenkomst schriftelijk zijn gedaan.

19‑2   Van der Ende dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

19‑3   Indien de reclame naar het oordeel van Van der Ende juist is, zal hij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde.

Artikel 20  Aansprakelijkheid.

20-1   Van der Ende is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
 2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
 3. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

20-2   Van der Ende is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit gebreken aan door hem geleverde producten of diensten of bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zaken.

20-3   Van der Ende is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door schuld van Van der Ende of van hen, die door Van der Ende te werk zijn gesteld.

20-4   Van der Ende zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf‑ en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 21  Regels betreffende optredens.

21‑1   De opdrachtgever dient te beletten dat er meer publiek in de locatie komt alwaar wordt opgetreden dan wettelijk is toegestaan.

21‑2   Zonder toestemming van Van der Ende mogen er geen geluid- of beeldopnamen van het optreden worden gemaakt.

21‑3   Alleen met toestemming van Van der Ende  is het toegestaan geluidsdragers, affiches, foto’s of andere artikelen waarbij de naam, beeltenis of het logo van Van der Ende wordt gebruikt, voor of tijdens of direct na het optreden te verkopen, in of nabij de locatie alwaar wordt opgetreden. De opdrachtgever doet al het nodige om zulks te voorkomen.

21‑4   De opdrachtgever zorgt voor een ordentelijk verloop van het optreden zonodig met behulp van een ordedienst.

Artikel 22  Goed gastheerschap.

De artiest heeft recht op een redelijk aantal consumpties, zulks voor rekening van de opdrachtgever, gedurende zijn/haar aanwezigheid, met een minimum van 1 per uur per persoon.

Artikel 23  BUMA.

Kosten eventueel te heffen door het Bureau Muziekauteursrecht(BUMA) komen, zoals te doen gebruikelijk, voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 24  Overmacht.

24‑1   Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Van der Ende of de wederpartij, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Van der Ende, ex‑ en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Van der Ende, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Van der Ende overmacht op, die Van der Ende ontheft van zijn verplichting tot uitvoering van de overeenkomst, zonder dat de wederpartij enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

24‑2   Van der Ende is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de wederpartij verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 23  Eigendomsvoorbehoud.

23‑1   Zolang Van der Ende geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of levering van goederen (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Van der Ende.

23‑2   Van der Ende heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

23‑3   Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 25  Wanprestatie en ontbinding.

25‑1   Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Van der Ende ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

25‑2   Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

 1. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Van der Ende heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 2. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
 3. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
 4. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

25‑3   Van der Ende is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Van der Ende reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Van der Ende op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 26  Betaling.

26‑1   Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 8 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

26‑2   Van der Ende is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

26‑3   Van der Ende is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

26‑4   Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

26‑5   Uit het enkele feit dat Van der Ende zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 27  Toepasselijk recht.

Op alle door Van der Ende gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 28  Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Van der Ende, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 1  Object van deze overeenkomst.

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen Eeft van der Ende Entertainment, gevestigd te Maasdijk, hierna te noemen Van der Ende en de in de overeenkomst met name genoemde huurder.

Artikel 2  Kredietwaardigheid.

Elke met Van der Ende aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Van der Ende van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Huurder zal toestaan dat Van der Ende zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Van der Ende zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

Artikel 3  Prijs en duur van de overeenkomst.

3‑1    De huurprijzen worden berekend per stuk gehuurd en gelden voor de periode die tussen partijen van te voren is afgesproken en op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen exclusief B.T.W. en transportkosten. Deze laatste worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, in rekening gebracht overeenkomstig het binnen ons bedrijf geldende tarief. Voor verlenging van de huur of bij huur gedurende een ongebruikelijke periode zijn prijsopgaven op aanvraag verkrijgbaar.

3‑2    Voor leveren en terugbezorgen gelden vaste tarieven, tenzij anders is overeengekomen.

3‑3    Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

3‑4    Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 4  Levering en terugbezorging.

4‑1    De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij Van der Ende op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan Van der Ende terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat Van der Ende zich met het brengen en / of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten.

Ook in laatst bedoeld geval geschiedt het brengen en / of terugbezorgen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4‑2    Indien bezorging en / of retournering is overeengekomen, is dit in principe de locatie die met onze vrachtwagen direct bereikbaar is. Tevens is dat een laad- of lospunt hetwelk, gelegen op maximaal 10 meter afstand, over een vlakke vloer met rollend materieel bereikbaar is en (indien van toepassing) als bezorg- en ophaallocatie op de begane grond.

4‑2    Indien de datum voor retournering van de goederen wordt overschreden is de huurder aan Van der Ende een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van Van der Ende op verdere schadevergoeding.

Artikel 5  Leveringstermijn.

Indien Van der Ende zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal Van der Ende er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.

Artikel 6  Personeel van Van der Ende.

Indien de huurder bij het laden en / of lossen en / of andere werkzaamheden van de gehuurde goederen gebruikt maakt van de diensten van werknemers van Van der Ende, worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de huurder, ook terzake is huurder derhalve tegenover Van der Ende aansprakelijk.

Artikel 7  Controle op goede staat van de goederen.

De huurder wordt geacht direct na ontvangst, de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd, terwijl bij geen onverwijlde reactie de goederen geacht worden zich in een goede staat te bevinden.

Artikel 8  Verplichtingen huurder.

8‑1`   De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;

 1. De gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en / of overhandigd, te behandelen;
 2. Die gehuurde goederen die daarom vragen dienen continue voorzien te zijn van de bij die goederen behorende passende begeleiding;
 3. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
 4. Van der Ende ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;
 5. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en Van der Ende te vrijwaren;
 6. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van Van der Ende te doen geschieden.

8‑2    De opdrachtgever zorgt ervoor dat de eigenaar van het terrein of gebouw zijn goedkeuring verleent voor het plaatsen van gehuurde goederen gedurende de gehele huurperiode. De opdrachtgever vrijwaart Van der Ende voor aansprakelijkheid voor schade aan het voornoemd terrein of gebouw welke door plaatsing kan ontstaan.

Artikel 9  Reparatie.

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 10  Waarborgsom.

10‑1  De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Van der Ende een door hem vast te stellen waarborgsom te geven.

10‑2  Van der Ende behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie / reiniging als in artikel “Opzegging / ontbinding” lid 2 bedoeld.

10‑3  Van der Ende is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens Van der Ende heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

Artikel 11  Verzekering.

De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, etc., onder andere ten gevolge van brand.

Artikel 12  Schade en gebreken.

12‑1  De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan Van der Ende te melden. Zonder toestemming van Van der Ende mag de huurder niet tot reparatie overgaan.

12‑2  Veranderingen en / of reparatie aan de gehuurde goederen zal Van der Ende slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.

12‑3  Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is. Huurder heeft geen recht op vervanging indien de goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden.

12‑4  Van der Ende is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en / of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.

12‑5  Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 13  Aansprakelijkheid.

Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is Van der Ende in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal Van der Ende terzake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

Artikel 14  Mededelingsverplichtingen huurder.

14‑1  Huurder dient Van der Ende onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Van der Ende dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op huurder de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.

14‑2  Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

Artikel 15  Annulering.

Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of Van der Ende een voor beide partijen redelijkerwijs, acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die het gebruik wil overnemen. In beide gevallen zal verrekening dienen plaats te vinden, waarbij Van der Ende 5% van de overeengekomen nettoprijs met een minimum van € 5,00 in rekening mag brengen.

De schadeloosstelling bedraagt:

Artikel 16  Opzegging / ontbinding.

16‑1  De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij Van der Ende. Indien partijen zijn overeengekomen, dat Van der Ende bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.

16‑2  Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Van der Ende worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Van der Ende gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.

16‑3  Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is Van der Ende bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren.

16‑4  Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is Van der Ende gerechtigd bij wijze van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van Van der Ende op verdere schadevergoeding.

Artikel 17  Vervanging.

Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan Van der Ende terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan Van der Ende een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

Artikel 18  Wijzigingen.

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ‑ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt‑ zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 19  Retentierecht.

Wanneer Van der Ende goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Van der Ende heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 20  Betaling.

20‑1  Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 8 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

20‑2  Van der Ende is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.

20‑3  Van der Ende is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

20‑4  Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

20‑5  Uit het enkele feit dat Van der Ende zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 21  Toepasselijk recht.

Op alle door Van der Ende gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 22  Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Van der Ende, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.